Algemene voorwaarden

1. Algemeen
BlijVrij Kindercoaching is opgericht door Esther Timmer, gevestigd te Abbekerk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64907805. BlijVrij Kindercoaching richt zich op het coachen van kinderen en jongeren tussen 6 en 21 jaar en ouderbegeleiding. 

2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van en met BlijVrij Kindercoaching en daarmee ook alle verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard. Tijdens het intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen. 

3. Vertrouwelijkheid
BlijVrij Kindercoaching is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coaching sessies. Voor overleg met derden in het belang van het kind wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder/verzorger. BlijVrij Kindercoaching streeft ernaar betreffende informatie zo veel mogelijk samen met (een van) de ouders over te brengen naar derden. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan bespreekt BlijVrij Kindercoaching dit wel bespreken met derden. Dit wordt echter altijd eerst met u besproken. Dit is in overeenstemming met de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 

4. Coaching/begeleiding van kinderen tot en met 16 jaar
Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. De opdracht gevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel ander gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen het coachen, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. BlijVrij Kindercoaching kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden. 

5. Aansprakelijkheid
Het advies en begeleiding van BlijVrij Kindercoaching is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing of het resultaat te garanderen. Het kind zal zichzelf verder in zijn/haar eigen proces ontwikkelen. BlijVrij Kindercoaching is nooit aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband, met de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van BlijVrij Kindercoaching. Vergoeding aan het kind en/of ouders kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van BlijVrij kindercoaching. Voor lichamelijke- en psychische klachten van uw kind, raadt BlijVrij Kindercoaching aan contact op te nemen met uw huisarts. 

6. Regels rond een afspraak voor kinderen
De ouder dient tijdens de coaching sessie telefonisch bereikbaar te zijn. Na de coaching sessie is er eventueel kort de gelegenheid om te zien wat uw kind heeft gedaan of gemaakt. Tijdens een tussentijds en/of eindgesprek worden de vorderingen van het kind uitvoerig besproken. Indien van toepassing kan hierbij ook worden doorverwezen voor verder onderzoek of andere soort hulpverlening. 

7. Observatie en verslag
In overleg met, of op verzoek van ouders van het kind, bezoekt BlijVrij Kindercoaching de school of andere belanghebbenden voor observatie of verslaglegging. Vooraf wordt samen met de ouders een inschatting gemaakt van de daarvoor benodigde tijd. De bestede tijd wordt geregistreerd en gedeclareerd. Op verzoek van het kind of de ouders kan een schriftelijk verslag naar derden (bijvoorbeeld) worden gestuurd. Dit verslag wordt door BlijVrij Kindercoaching gemaakt. De bestede tijd wordt geregistreerd en gedeclareerd.

8. Tarieven
De tarieven staan op de website. Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW. Tariefswijzigingen worden van tevoren aangekondigd op de website. Kort overleg, telefonisch of per mail is bij de begeleiding van het kind inbegrepen. Is er meer tijd nodig dan wordt in overleg een afspraak gemaakt voor een gesprek. 

9. Betalingsvoorwaarden
De ouder/verzorger verplicht zich de betaling binnen 7 dagen na de factuurdatum over te maken naar de rekening van BlijVrij Kindercoaching. Als er niet binnen deze termijn wordt betaald stuurt BlijVrij Kindercoaching een betalingsherinnering sturen. Als er niet binnen 7 dagen aan de betalingsplicht is voldaan, is BlijVrij Kindercoaching gerechtigd, bij de tweede herinnering € 5,- administratiekosten in rekening te brengen. Wordt er hierna nog niet aan de betalingsplicht voldaan, dan is BlijVrij Kindercoaching genoodzaakt de vorderingen aan u, uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, volgens de wet, volledig voor uw rekening. Bij betalingsachterstand is BlijVrij Kindercoaching gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de ouders/verzorgers aan hun betalingsverplichting hebben voldaan.

10. Verhindering
Als een afspraak tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afmelden korter dan 24 uur, is dit wel het geval. Tijdig verzetten van een afspraak is mogelijk, dit kan telefonisch of via de email. Tijdens het coachen van kinderen wordt de telefoon niet opgenomen. U kunt uw bericht dan inspreken op de voicemail.

Open chat
Hallo
Hallo, ik ben Esther. Heb je een vraag?